Skarb Państwa jednak zapłaci odszkodowanie rodzinom ofiar wypadku pod Nowym Miastem nad Pilicą – w końcu zapadł wyrok

W 2010 roku w Polsce miał miejsce najtragiczniejszy wypadek drogowy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, który obnażył jednocześnie jak niskie sumy gwarancyjne obowiązywały w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Kierowca busa przewożący sezonowych pracowników zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Łącznie zginęło 18 osób – wszyscy pasażerowie busa i kierowca samochodu ciężarowego. Polisa OC kierującego busem opiewała na łączną sumę gwarancyjną 1,5 mln euro. Przy znacznej liczbie beneficjentów w postaci bliskich ofiar wypadku, cała suma gwarancyjna szybko została wyczerpana i niektórzy w ogóle nie otrzymali zadośćuczynienia finansowego za śmierć członka rodziny.

W tamtym czasie Unijna Dyrektywa 2005/14/WE nakazywała zwiększenie sumy gwarancyjnej do kwoty 2,5 mln euro w krajach członkowskich maksymalnie do 12 grudnia 2009 r. Polska dokonała zmiany regulacji, ale nakazała stosować wyższe sumy gwarancyjne w umowach zawartych po 11 grudnia 2009, natomiast ubezpieczenie OC sprawcy wypadku zostało wykupione zaledwie 4 dni wcześniej, dlatego też wysokość sumy gwarancyjnej w tej polisie wynosiła jeszcze 1,5 mln.

Na drogę postępowania sądowego przeciwko Skarbowi Państwa wystąpiła córka jednej z ofiar wypadku, reprezentowana przez adw. Ilonę Kwiecień. Kobieta na etapie postępowania likwidacyjnego nie otrzymała od ubezpieczyciela całej przysługującej kwoty zadośćuczynienia z powodu przedwcześnie wyczerpanej sumy gwarancyjnej. W ocenie mec. Ilony Kwiecień wdrożenie przez Polskę Unijnej Dyrektywy w dniu 11 grudnia 2009 r. odnosiło się również do polis komunikacyjnych zawartych lub odnowionych przed dniem wdrożenia. Pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo zaprzeczał, jakoby miał w sposób niewłaściwy wdrożyć wyżej wymienioną dyrektywę 2005/14/WE oraz powoływał się na zasadę mówiącą o tym, że prawo nie działa wstecz i dlatego niemożliwe było zwiększenie sumy gwarancyjnej w polisach zawartych przed dniem wdrożenia Dyrektywy.

Proces sądowy trwał kilka lat – na etapie drugiej apelacji Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, czy Rzeczpospolita Polska nieprawidłowo wdrożyła Unijną Dyrektywę do swojego porządku prawnego.

W wyroku C-428/20 z dnia 21 grudnia 2021 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że ogólna zasada równego traktowania wymaga, aby poszkodowani w wypadkach, które zaistniały od dnia wdrożenia dyrektywy byli objęci polisą komunikacyjną OC z wyższą sumą gwarancyjną 2,5 miliona euro. Jednakże w ocenie TSUE zasada „prawo nie działa wstecz” nie stała na przeszkodzie ku temu, aby nowa suma gwarancyjna była stosowana również do umów ubezpieczenia komunikacyjnego zawartych przed dniem wdrożenia Unijnej Dyrektywy 2005/14/WE. A zatem nie istniały uzasadnione przeszkody, aby polisa kierowcy busa również opiewała na kwotę dwa i pół miliona euro, pomimo tego, że została zawarta przed implementacją Dyrektywy Unijnej do polskiego porządku prawnego.

W dniu 15 lipca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2021, wydał wyrok, w którym zmienił częściowo zaskarżony wyrok SO w Warszawie z dnia 20 marca 2019 roku, I C 294/18 i zasądził od Skarbu Państwa – Ministra Finansów na rzecz córki jednej z ofiar pozostałą należną kwotę 43.000,00 zł.

Tym samym po 10 latach batalii sądowej, bliski członek ofiary wypadku komunikacyjnego pod Nowym Miastem nad Pilicą, w końcu uzyska od Skarbu Państwa należne zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej. Jest to niewątpliwe wielki sukces, który wyraźnie ukazuje, że wcześniej zamierzony cel uzyskania pełnej kompensacji szkody poniesionej przez klientkę reprezentowaną przez MARSHALCentrum Dochodzenia Odszkodowań, został w pełni osiągnięty.

21 października 2021 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę, w wyniku której ma wzrosnąć wysokość sum gwarancyjnych OC pojazdów mechanicznych w całej Unii Europejskiej. W przypadku szkód osobowych z 5.210.000 do co najmniej 6.450.000 euro, a szkód majątkowych z 1.050.000 do przynajmniej 1.300.000 euro. Państwa członkowskie mają 24 miesiące na wprowadzenie tych zmian do krajowych przepisów. Jeśli poszczególne kraje UE będą zainteresowane, mogą jeszcze wyżej podnieść próg maksymalnych sum gwarancyjnych OC.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt.: I ACa 672/19

Ostatnie wpisy

Kategorie

Kategorie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Kredyty frankowe

Spłacasz kredyt już wiele lat a wciąż zadłużenie ogromne? Wypłacono Ci kwotę kredytu w złotówkach a przez kursy walut wciąż nie wiesz na czym „stoisz”? Prowadzimy sprawy Frankowiczów przeciwko bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (lub innej waluty). Ale także weryfikujemy niezasadnie pobrane opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, sprzedaż produktów niedopasowanych do zdolności kredytowej i wymuszenie zakupu produktów powiązanych.

BEZPŁATNA ANALIZA! Indywidualne podejście! Dopasowane do sytuacji zasady wynagradzania.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Windykacja

Kontrahent, zleceniodawca nie płaci? Zajmiemy się tym – od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe po egzekucję komorniczą. Ustalimy jego następców prawnych, zweryfikujemy odpowiedzialność członków zarządu.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty świadczenia w przypadku śmierci, poważnego zachorowania? Bank windykuje zaległość z kredytu hipotecznego, a ubezpieczyciel odmawia zapłaty z umowy ubezpieczenia sprzedanej przez bank przy zawarciu kredytu? Pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym? Bardzo często niezasadnie, z naruszeniem praw konsumenta.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Szkody w mieniu (m.in. autocasco, nieruchomości, szkody w transporcie)

Szkoda całkowita w autocasco i małe odszkodowanie? Wypłata za zniszczony budynek dużo niższa niż kosztorys ekipy remontowej? Wezwanie do pokrycia kosztów uprzątnięcia autostrady po wypadku twojej ciężarówki?  Weryfikujemy szkody z ubezpieczeń które sam kupiłeś jak i roszczenia innych podmiotów, które można pokryć z Twojej polisy OC.  

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Inne wypadki: produkty niebezpieczne, usługi paramedyczne, upadek drzewa, poślizgnięcie...

Zajmujemy się także innymi wypadkami, spektrum tych spraw jest tak szerokie, iż trudno je wymienić. Mamy tu zarówno produkty niebezpieczne np. poparzenia środkami chemicznymi (poparzenie przełyku u dziecka które otworzyło tzw. Kreta), zatrucia skażoną woda mineralną, oparzenia w zapaleniu ładowarki do telefonu, oparzenia od skarpet złuszczających, jak i poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, upadki drzewa, wciągniecie części ciała przez maszyny, schody ruchome, uszkodzenia niezabezpieczonym nożem na wystawie w sklepie, podanie leków, pobicie …

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki w rolnictwie

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne muszą posiadać ubezpieczenie OC,  a nawet jeśli nie mają go – to odpowiedzialność spoczywa na UFG. Pogryzienie przez psa, kopnięcie krowy, obrażenia od maszyny rolniczej, upadek z drabiny i wiele innych to wypadki za które można uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę. Zarówno jeśli wykonywałeś pracę, jak i gdy jesteś osobą bliską rolnikowi. Wtedy kiedy doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub jeśli zginął Twój bliski.  Także, jeśli wypadek miał miejsce wiele lat temu. Weryfikujemy stare decyzje, ugody, renty. 

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Błędy medyczne

Nie przyjęto cię do szpitala, nie dokonano właściwej diagnozy lub zaniechano jej, nie wdrożono leczenia w odpowiednim czasie lub adekwatnie  do wiedzy medycznej, zakaziłeś się w szpitalu, nie wdrożono profilaktyki np. p. zakrzepowej? Twoje dziecko doznało szkody przy porodzie wskutek zaniechań w opiece? Jak wielu naszych klientów masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, renty – za błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny. Za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, przewlekłość leczenia i dodatkowe powikłania, za śmierć osoby bliskiej ale także naruszenie praw pacjenta jak np. prawo do informacji.  Prowadzimy sprawy kompleksowo – w tym z organizacją postępowania przed Komisja ds. Zdarzeń Medycznych, wobec szpitali, lekarzy i innych placówek medycznych oraz ich ubezpieczycieli. Weryfikujemy opinie biegłych,  co bardzo ważne w sytuacji gdy środowisko nie chce potwierdzić błędu w swojej branży. Zapewniamy wsparcie w procesach karnych i dyscyplinarnych.       

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki przy pracy

Wielu naszych klientów uległo wypadkowi przy pracy, doznało choroby zawodowej, także za granicą. Sprawy te wymagają niezwykłej staranności ze względu na trudności z udowodnieniem odpowiedzialności pracodawcy, opiniami z zakresu BHP, weryfikacją  ustaleń protokołów wypadkowych czy ZUS, przekształceniem zakładu pracy, brakiem środków czy ubezpieczenia OC, umową „śmieciową” lub brakiem umowy. Dzięki nam walka z trudnościami staje się wyrównana, a szkody odpowiednio skompensowane. Reprezentujemy poszkodowanych (i ich bliskich) w górnictwie, na budowach, w transporcie, na statkach morskich, supermarketach i wielu innych.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki komunikacyjne

Zderzenia pojazdów, obrażenia kierujących i pasażerów, potrącenia pieszych – uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, wypadki śmiertelne. Weryfikujemy okoliczności, ustalenia policji, negatywne opinie biegłych z ruchu drogowego, uniewinnienia sprawców, orzeczenia medyczne, krzywdzące ugody.   Naszymi klientami są zarówno poszkodowani w wielkich katastrofach (Grenoble, Drzewica) jak i małych wypadkach. Reprezentujemy bezpośrednio poszkodowanych, rodziny ofiar wypadków śmiertelnych. Zapewniamy wsparcie w postępowaniu karnym.  Dochodzimy roszczeń nawet po wielu latach od zdarzenia. Dbamy o poziom rent, nie zawieramy pochopnych ugód, waloryzujemy sumy gwarancyjne w starych sprawach. Nie obawiamy się spraw trudnych, gdzie pieszy jest pod wpływem alkoholu, przechodził na czerwonym świetle czy leżał na drodze, ani takich gdzie nie ustalono sprawcy lub go uniewinniono.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.